Japan-Property

วิธีการชำระเงิน

  • การชำระเงินจะใช้เงินเยน
  • การชำระเงินจะต้องมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเรา
  • ต้องชำระค่ามัดจำ 10 ถึง 20% และค่าอากรแสตมป์ เมื่อมีการดำเนินการทำสัญญา
  • ส่วนที่เหลือของการชำระเงินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะต้องจัดการทั้งหมดในช่วงเวลาของการโอนกรรมสิทธิ์
BACK TO TOP