เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำสัญญา

  • สัญญาการซื้อจะถูกเขียนในภาษาญี่ปุ่นและเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น
  • ตัวแทนสามารถที่จะแปลสัญญาให้ได้ถ้ามีการร้องขอ ถ้าความแตกต่างหรือความขัดแย้งอยู่ระหว่างฉบับญี่ปุ่นและฉบับแปล จะต้องยึดตามข้อมูลที่ระบุในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
    *เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เอกสารแสดงตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง)
  • หากผู้ซื้อซื้อในนามบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารที่แสดงหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงนามสัญญากับความสัมพันธ์ในบริษัทนั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อลงนามในสัญญา

  • ตราประทับ/ลายเซ็น (โปรดตรวจสอบให้นำตราประทับมาทั้งสองฝ่าย ในกรณีของความเป็นเจ้าของร่วมกัน)
  • หนังสือเดินทาง
  • คำเบิกความ
BACK TO TOP