เงื่อนไขการใช้งาน

เราขอให้คุณอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องด้วยมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ผ่านแอพลิเคชัน  japan-property.jp. .เราทำหน้าที่เพียงคนกลางเพื่อนำพาผู้ซื้อ นายหน้า ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักโฆษณาให้มาพบเจอกัน.เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มสำหรับการร้องขอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จากทางเรา เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อมูลของสำนักงานนายหน้าและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมาให้คุณ และทางเรา จะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับกลุ่มบุคคลใดๆ หลังการทำหน้าที่เป็นคนกลางสิ้นสุดลง. และนับจากวรรคถัดจากนี้ คำว่า 'เรา' 'พวกเรา' และ 'ของเรา' แทนความหมายของเว็บไซต์โดยรวม,แอพลิเคชัน japan-property.jp รวมถึงบริษัทในเครือ ลูกจ้าง หัวหน้างาน นายหน้า ไปจนถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง. โดยการใช้งานเว็บไซต์ japan-property.jp หรือเรียกใช้งานผ่านแอพลิเคชัน japan-property.jp คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานดังที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว. A เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกจัดทำเอาไว้ในเว็บไซต์.

1. ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

 • ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและข้อมูล รวมถึงทำตามข้อบังคับตามกฎหมายโดยสมควร.
 • ทำการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยขายหรือเช่าในขอบเขตของประเทศ ประเทศไทย. อีกทั้งรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบหรือข้อมูลอื่นๆ จะต้องสัมพันธ์กัน ถ้าหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีเจตนาที่จะปิดบัง หลอกลวง ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกในทันที.
 • คุณจะต้องทำการลบข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปล่อยขายหรือปล่อยเช่าออกไปในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านออกไปนั้น ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะทำให้ทาง japan-property.jp อยู่ในสถานะที่มิชอบ ทั้งทางปฏิบัติ และทางกฎหมาย.
 • โฆษณาใดๆ ที่ลงประกาศ จะต้องมีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานงานโฆษณาและกฎของประเทศ ประเทศไทย.
 • ผู้ลงประกาศโฆษณา, นายหน้า และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีตัวแทนทางกฏหมายภายใน หรือมีใบอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศ ประเทศไทย.
 • ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโฆษณาและรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ และแจ้งให้ทางเราทราบเมื่อพบข้อผิดพลาดใดๆ.
 • การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์ที่จะลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ให้แก่นายหน้า, ผู้ขายรายย่อย หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นโดยมิได้รับการยืนยันจากทาง japan-property.jp.
 • การลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องลงทะเบียนสำหรับนายหน้าเป็นรายบุคคลไป.
 • การลงทะเบียนแบบผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งการลงทะเบียนต่อหนึ่งบริษัทเท่านั้น.
 • ข้อมูลทางธุรกิจทั้งภาพถ่าย ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ จำเป็นต้องได้รับการอัพเดทอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ.

2. คุณยอมรับเงื่อนไขที่ว่า

 • ทางเรามีสิทธิขาดในการตรวจสอบ และสามารถสั่งห้ามการเผยแพร่เนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ แม้เราไม่มีเจตนาที่จะทำในสิ่งนั้นๆ ก็ตาม.
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ, การระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากการบำรุงรักษาสถานที่ล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการเข้าถึงเข้มข้นการผลิตหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดจากบุคคลที่สามการสูญเสียและความล่าช้าในการจัดส่งของข้อมูล และ การให้ข้อมูลที่ล้าสมัยมาประกอบกับการยกเลิกสัญญาระหว่าง บริษัท และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เราก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ และความเสียหายอื่น ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกิดในการใช้งานของ บริษัท นี้.
 • ความเสียหายทางระบบและเทคนิค ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา แต่เราจะพยายามควบคุมความเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้.
 • คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในข้อมูลของตัวคุณเอง
 • การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เนทนั้น อาจติดปัญหาในความล่าช้าและข้อผิดพลาด
  • เราไม่ยอมรับต่อความเสียหายอันเกิดจาก
  • ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และปัญหาอันเกิดจากการโฆษณาใดๆ.
 • ผู้ติดต่อขอลงโฆษณา หากไม่สามารถจัดทำและลงโฆษณาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด.
 • เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งของโฆษณาหรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ได้ทุกเวลาที่สามารถทำได้.
 • เรามีสิทธิขาดในการลบ ยับยั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งโฆณาหรือรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ตามที่เห็นสมควร.
 • เรามีสิทธิขาดในการเพิ่มอัตราค่าโฆษณาได้ในทุกเมื่อ หรือยืนยันการต่อสัญญา ซึ่งในกรณีนั้น คุณสามารถเลือกที่จะจบข้อสัญญาได้.

3. การยอมรับเงื่อนไข, การต่อสัญญา และการยกเลิกการให้บริการ

 • เงื่อนไขนี้จะคงอยู่ตราบจบสิ้นสภาพสัญญา
 • เรามีสิทธิขาดในการยกเลิกสัญญานี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • เรามีสิทธิที่จะระงับ รวมถึงลบรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไข:
  • คำขอโดยการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร้องขอโดยการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
  • คุณไม่สามารถชำระค่าบริการตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้
  • คุณทำผิดกฎเงื่อนไขการใช้งาน
  • คุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • คุณอยู่ในช่วงชำระหนี้สินหรือจัดการสินทรัพย์
  • ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดหรือความปลอดภัยหรือปัญหา
 • สัญญาลงนามจะต่ออายุภายใต้เงื่อนไขเดิม เว้นเสียแต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง

4. ลิงค์และกลุ่มบุคคลที่สาม

 • japan-property.jp จะทำการเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง และเราไม่ยอมรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกนำเสนอออกมาในเว็บไซต์นั้นๆ.อีกทั้งเรายังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่ถูกต้องของข้อมูลจากโฆษณาใดๆ ที่มาจากเว็บไซต์นั้นๆ ผ่านทาง japan-property.jp
 • ผู้ลงประกาศไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโปรโมตหรือลงประกาศลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยตรงผ่าน japan-property.jp เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมจากทางผู้รับผิดชอบของทางบริษัท

5. ปลีกย่อยทั่วไป

 • เรามีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเงื่อนไขการใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน เราจะทำการประกาศไว้บนเว็บไซต์ผ่านลิงค์, https://www.japan-property.jp/terms

เงื่อนไขการใช้งานและข้อสัญญาการจ่ายชำระเป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้งานและทางเรา หากมีส่วนใดของข้อสัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ ก็จะถูกปัดตกไป แต่ส่วนอื่นๆ จะยังถูกบังคับใช้ตามปกติ