GATES INC.

Office Location

34th floor, Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower. 8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

Contact information

Tel: +81-3-5937-0577

Website: https://gatestokyo.co.jp/

License

Governor of Tokyo: (2) No. 95011

BACK TO TOP